Butterfly Joga Vám přináší vše potřebné na jógu, pilates, meditaci i volný čas.
Registrace nového uživatele
Přihlášení již registrovaného uživatele
V nákupním košíku máte 1 položek v hodnotě 0,- Kč
 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Butterfly Joga provozovaném na internetové adrese www.jogaprodej.cz (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky vymezují a blíže upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupního vztahu mezi prodávajícím jimž je Lenka Huptychová, Žárovická 1642, Praha 9, IČO: 75328232 (dále jen „prodávající“) a kupujícím jímž je fyzická či právnická osoba (dále jen „kupující“), která učiní nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Nákupní vztah je uzavřen v okamžiku, kdy je prodávajícím potvrzeno doručení objednávky kupujícího. Toto potvrzení proběhne na email kupujícího uvedený v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Od okamžiku potvrzení vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré objednávky učiněné v internetovém obchodě jsou považovány za závazné (dále jen „objednávky“). Učiněním a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1. Cena zboží

Všechny uvedené ceny v internetovém obchodě za zboží jsou konečné. K celkové ceně za nákup prostřednictvím internetového obchodu jsou přičítány pouze expediční náklady, které hradí kupující, viz. expediční náklady.
Veškeré uvedené ceny v internetovém obchodě jsou v CZK.
Nejsme plátci DPH.

Expediční náklady:

Doručování objednávek probíhá prostřednictvím České pošty. Cena poštovného je do ČR při platbě dobírkou 130,-- Kč, při platbě převodem je cena 100,-- Kč. U poštovného do zahraničí je u balíku do 8kg cena 300,-- Kč. Při vyšší váze bude cena dle aktuálního ceníku České pošty. Pokud nedojde k vyzvednutí zásilky v úložné době dané Českou poštou, bude to považováno za porušení smluvního vztahu a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokuty v celkové výši 300,-- CZK. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání a to s přičtením expedičních nákladů pro opětovné doručení.

2. Platební podmínky

Nabízíme několik možností, jak zaplatit za objednané zboží.
● bankovním převodem na účet 7644128001/5500, do textu platby - celé jméno objednávajícího
● dobírkou

Jedná-li se o objednávku ze Slovenské republiky a ostatních zemí EU, je prodávajícím požadována platba:
● bankovním převodem na účet 7644128001/5500, IBAN: CZ9155000000007644128001, SWIFT: RZBCCZPP, adresa banky: Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4
Jiná platba nebude akceptována.

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také expediční náklady („dále jen celková cena“).

Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit celkovou cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 14. den po zadání objednávky. Po tomto termínu je na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Závazek kupujícího uhradit celkovou cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné prodlení s platbou oznamte e-mailem na info@jogaprodej.cz nebo telefonicky na +420 731 400 333 v rámci doby pro připsání částky na účet, tj. 14 dní.

Bude-li částka na účet připsána později než 14 dnů a nebude toto prodlení oznámeno, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od objednávky či upravit termín dodání zboží. V případě odstoupení je prodávající povinen vrátit kupujícímu připsanou částku na účet v plné výši a v případě úpravy termínu dodání je povinen oznámit kupujícímu předpokládaný termín dodání. Oznámení proběhne na email kupujícího uvedený v objednávkovém formuláři.

V případě platby na dobírku je celková cena splatná při převzetí zboží.

Za každou vyřízenou objednávku je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu stvrzující učiněný nákup a cenu za zboží plus cenu za expediční náklady. Faktura bude zaslána společně se zbožím, případně předána osobně při osobním převzetí.

3. Dodací podmínky

Objednané zboží bude doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Doručení bude učiněno prostřednictvím České pošty.

Dodání zboží na skladě:
● Je li kupujícím při objednání zvolena platba převodem, bude zásilka odeslána v den přijetí platby na účet prodávajícího, max do 2 pracovních dnů včetně po přijetí platby.
● Při platbě dobírkou bude zboží odesláno v den přijetí objednávky, max do 2 pracovních dnů včetně. Odeslání nezahrnuje čas pro doručení zboží Českou poštou, ten je v rámci České republiky 1 až 3 pracovní dny, pro Slovenskou republiku 1 až 5 pracovních dnů.
● Při osobním převzetí je dodáním zboží rozuměno osobní převzetí zboží kupujícím od prodávajícího a to dle dohodnutých podmínek.

Dodání neskladového zboží:
● Dodací lhůta zboží, které není na skladě, je obvykle 10-14 pracovních dnů, max však 20 pracovních dnů. Dodací lhůta nezahrnuje čas pro doručení zboží Českou poštou, ten je v rámci České republiky 1 až 3 pracovní dny, pro Slovenskou republiku 1 až 5 pracovních dnů.
● Bude-li dodací lhůta zboží delší jak uvedený termín pro dodání neskladového zboží, je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

4. Zrušení objednávky

Kupující může bezdůvodně svou objednávku zrušit do 14 dnů, pokud ještě nebyla odeslána. Zrušení je možné provést elektronicky na e-mail info@jogaprodej.cz nebo telefonicky na tel +420 731 400 333.

V případě již odeslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na náhradu expedičních nákladů k odeslání zásilky a úhradu smluvní pokuty ve výši 300,-- CZK. V případě odeslané objednávky kupujícímu je prodávající tuto skutečnost povinen doložit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:
● Objednané zboží, které není na skladě, se již nevyrábí nebo nedodává či je dlouhodobě u dodavatele nedostupné.
● Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku celkové ceny, bude mu zaplacená výše vrácena na jeho bankovní účet, který je povinen pro tyto účely oznámit prodávajícímu. Toto vrácení se zavazuje prodávající odeslat do 5 pracovních dnů.

Kupující má dle občanského zákoníku právo zboží bez udání důvodu do 14 dnů od učiněného nákupu. V takovém případě má povinnost:
● Před vrácením zboží nás kontaktovat na e-mail info@jogaprodej.cz nebo telefonicky na tel +420 731 400 333.
● Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho dodání na kontaktní adresu prodávajícího.
● Vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené včetně visaček v původním obalu.
● Vrácené zboží zašlete jako balík, nikoliv na dobírku – ta nebude převzata. Náklady za odeslání vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující.
● Je povinen odeslat vyplněný a potvrzený dobropis k vrácenému zboží, Toto odeslání může být provedeno na email či kontaktní adresu prodávajícího.
Vrácení peněz za vrácené zboží se provádí bankovním převodem na účet, který má povinnost kupující pro tento účel oznámit. Doba pro vrácení je max 30 dnů.

5. Záruka a reklamační řád

Na zboží nabízené v internetovém obchodu se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Případné reklamace jsou vyřizované v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Prodávající poskytuje záruku úplnosti odeslané dodávky.

Při uplatnění reklamace nás kontaktujte e-mailem na info@jogaprodej.cz nebo telefonicky na +420 731 400 333. Zkontaktování z důvodu uplatnění reklamace musí být před odesláním reklamovaného zboží zpět prodávajícímu na jeho kontaktní adresu. Reklamované zboží zašlete jako balík, nikoliv na dobírku – ta nebude převzata. Náklady za odeslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte daňový doklad, který jste obdrželi se zbožím.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji. Nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Vyjádření vám bude zasláno emailem.

V případě uznání reklamace, bude zákazníkovi uhrazena plná kupní cena, nikoli náklady na poštovné a expedici. Pro vyřízení reklamace je kupující povinen oznámit prodávajícímu bankovní spojení.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká pokud:
● Je zboží poškozeno při přepravě. V případě, že je zboží či jeho obal zjevně poškozen, musí toto kupující řešit ihned s dopravcem. Kupující není povinen zjevně poškozené zboží převzít. O případném nepřevzetí z důvodů zjevného poškození musí kupující neprodleně informovat prodávajícího.
● Je výrobek poškozen neodborným nebo nešetrným zacházením.
● Je zboží použito v rozporu s jeho účelem nebo návodem (pokud výrobce či prodávající dodává).
● Je zboží mechanicky poškozeno.
● Je zboží poškozeno působením živlů.

Záruka se nevztahuje na:
● Na mechanické poškození výrobku, úmyslné či neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby.
● Běžné opotřebení výrobku.
● Zboží, které bylo opravováno či upravováno.
● Používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno.
● Vady způsobené neodvratnou událostí.

Záruční doba není životnost výrobku. Životnost je určena způsobem a intenzitou používání. Nemusí tak být stejná jako záruční doba.

6. Ochrana osobních údajů

Poskytnuté informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní účely a neposkytujeme je třetím stranám.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: Jméno a příjmení, název, poštovní adresa. e-mailová adresa, telefon, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplívající z kupního vztahu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany dle těchto obchodních podmínek akceptují, že pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu nelze převést bez vzájemného souhlasu na třetí osobu.

Odesláním objednávky kupující akceptuje veškeré podmínky uvedené v těchto Obchodních podmínkách, jež jsou platné v den odeslání objednávky, a též stvrzuje souhlas s cenou objednaného zboží platnou v den objednávky.

Obchodní podmínky platí od 1. 3. 2017.

   
 
 

KDE NÁS NAJDETE

Butterfly Joga
Kontaktní osoba: Lenka Huptychová
IČO: 75328232

Kontaktní adresa: Žiželická 1614, 190 16  Praha 9

Telefon: +420 731 400 333
E-mail: info@jogaprodej.cz

 

O NÁS

Butterfly Joga nabízí portál věnovaný nejenom józe. Součástí portálu Butterfly Joga je e-shop, ve kterém Vám nabízíme oblečení pro jógu, podložky a tašky na jógu a v neposlední řadě i pomůcky pro praktikování jógy a meditace. V našem e-shopu můžete dále najít krásné výrobky ze Střední Ameriky, doplněné o ruční práce z domova.

Butterfly Joga přináší zákazníkům výrobky z přírodních materiálů, nevšedního zpracování a výrobky plné barev a kouzel.

Pohodu do každého dne Vám přeje Butterfly Joga.

 
 
 
Copyright © 2013 Butterfly JOGA
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2